Canada: let Haitians breathe!

Jovenel Moise San Manman
February 12, 2021
Haiti an International Crime Scene
December 20, 2021

This Press Release from Green Left Canada, our comrades in the struggle for global peace and justice, is absolutely timely and heart warming. As we say in Haiti, dear brothers and sisters: “Mèsi Anpil”!

May truth, justice, dignity and genuine human sisterhood/brotherhood prevail.


***

MEDIA RELEASE

CANADA: OUT OF HAITI. LEAVE THE CORE GROUP

July 19, 2021 – A mere nine days after Haiti’s President Jovenel Moïse was assassinated, Canada and the Core Group have seen fit to designate the next Head of State. This act is one eloquent manifestation of their false interpretations of democracy and the rule of law. Green Left condemns this prejudicial act and demands that the Government of Canada withdraw from the Core Group (US, Canada, France, UN and a few others who dictate Haiti policy choices and select its governments). Green Left also demands that Canada never again send in its troops and police under the deceptive, colonialist guise of “building democracy”.

President Jean-Bertrand Aristide, the first elected Head of State after 30 years of Duvalier dictatorships, made his decisions based on Haitian citizens’ needs and wishes rather than enact the economically and politically devastating prescriptions of the Core Group. Canada and its Core Group partners decided that Aristide had to go. The “Ottawa Initiative on Haiti” was born in secretive meetings organized by Canada’s government. Plans were laid out and roles assigned to various members of the Core Group, without whose consent no decision of consequence can be made and no colonialist decree can be breached.

On February 29, 2004, Canadian special forces invaded Haiti’s airport. President Aristide, overthrown by this concocted-in-Canada coup d’état, was kidnapped and flown out of his country on a U.S. plane. Hundreds of Canadian soldiers, RCMP and other police officers were later deployed. The Haitian police they trained arrested and/or assassinated thousands in the poorest neighbourhoods, particularly community-rooted economic equity- and justice-seeking leaders. These police gangs razed destitute neighborhoods to the ground and made life unbearable. Canada built prisons (filled with political dissidents) and erected police state structures that rapidly degenerated into webs of harassment, impoverishment, collective punishment and crimes against humanity.

The Canadian-designed, US-driven impositions and their consequences for the Haitian people are relentless. The Core Group anointed a succession of presidents including the last two (Michel Martelly in 2011 and Jovenel Moïse in 2017) who have robbed their people and killed with absolute impunity. On June 29. 2021 alone, journalist Diego Charles, well-known activist Antoinette Duclair and 13 other leaders were gunned down.

Green Left supports Haitian voices calling for Canada to get out of Haiti and stay out. “Solidarité Québec-Haïti stands with the Haitian people struggling to regain control of their territory and elect truly representative leaders, without interference from neocolonial forces. Haiti has been operating under foreign control since 2004.” Haitian- Canadian Jean Saint-Vil declared: “The same actors, including Canada, who destroyed the Haitian State cannot be brought back to save that State. We need a Haitian-to- Haitian national dialogue without white foreigners telling Black Haitians what to do.”

– 30 –

Spokespersons:

Radhika Desai (English)
Telephone: 1 204 452-6408
Email: radhika.desai@umanitoba.ca

David Heap (français) Telephone: 1 519 858-9560 Email: david.heap@gmail.com

Green Left will empower political and social voices and organizations to developeconomic, political and social systems that support the livelihoods of all people,particularly equity-seeking groups, while respecting the limits of the earth’scarrying capacity and protecting the ecological diversity of our planet.
See more: https://greenleft.ca/en/about-us/

***

TRADIKSYON KREYÒL (JAFRIKAYITI)
KANADA : WETE KÒ OU AN AYITI. KITE KÒ GWOUP LA!

19 jiyè 2021 – Apèn nèf jou aprè asasina prezidan Ayisyen an, Jovenel Moïse, Kanada ak Kò Gwoup la pa wè kisa pou yo fè, yo nonmen pwochen chèf deta peyi a kareman. Zak sa a montre aklè ki jan yo gen yon entèpretasyon kwochi pou ni sa ki rele demokrasi a, ni sa ki règ lalwa. Òganizasyon Gauche Verte/Green Left (Gòch Vèt) kondane jès demeplè sa a epi li mande pou Gouvènman Kanada wete kò li nan Kò Gwoup la (Etazini, Kanada, Lafrans, Nasyonzini ak kèk lòt antite k ap anmize yo enpoze dikta yo nan chwa politik Ayiti ap fè epi k ap nonmen gouvènman peyi sa a). 

Anplis de sa, Òganizasyon Gauche Verte/Green Left (Gòch Vèt) mande pou Kanada pa janm voye twoup militè li ak polis li ankò an Ayiti, sou baz mantò kolonyalis kòmkwa se pou vin “rebati demokrasi”. Prezidan Jean-Bertrand Aristide, premye chèf deta eli aprè 30 lane diktati Duvalier yo, te tabli chwa li yo sou bezwen ak volonte Pèp Ayisyen an, olye li te aplike opsyon ekonomik ak politik devastatè (remèd pwazon) Kò Gwoup te vle enpoze yo. 

Kanada ak Kò Gwoup te deside elimine Aristide. Se reyinyon sekrè peyi Kanada te òganize ki kaselezo li bay “Inisyativ Ottawa sou Ayiti”. Se la yo te fè konplo a, epi bay chak manm Kò Gwoup la wòl pa yo pou yo jwe, epi san konsantman yo, pa gen okenn desizyon enpòtan ki ka pran e pèsonn pa ka kase okenn dekrè kolonyalis. 

29 fevriye 2004, fòs espesyal lame Kanada te anvayi ayewopò Ayiti. Prezidan Aristide te tonbe nan koudeta sa a ki te konplote nan peyi Kanada. Yo te kidnape li, yo mete li deyò nan peyi l abò yon avyon Meriken. Apre sa, yo voye plizyè santèn sòlda Kanadyen, ajan Polis Wayal (GRC/RCMP) ak lòt ofisye polis yo te rantre Ayiti. Se yo menm ki antrene polis Ayisyen yo ki te mache arete/asasinen plizyè milye moun nan katye ki pi pòv yo, sitou lidè kominotè k ap goumen pou jistis, kont fòs kote ekonomik. 

Bann polisye sa yo te ratibwaze katye moun apovri yo e yo te rann lavi malere ensipòtab. Kanada bati prizon (ki chaje ak opozan politik) epi li bati estrikti yon leta represif ki dejenere rapid vit, li tounen yon rezo pèsekitè k ap ponn lamizè, zak kraze zo, pinisyon kolektif ak krim kont limanite.  

Se Etazini ki dirije latriye zak sa yo ki konsevwa nan peyi Kanada. Tout po kase yo, tout konsekans tèrib yo se pou pèp Ayisyen an li on sèl. Kò Gwoup la enpoze yon seri prezidan popetwèl, de dènye yo (Michel Martelly nan ane 2011 ak Jovenel Moïse nan ane 2017), ki devalize pèp yo epi fè plizyè zak sasinay san yo pa janm peye konsekans pou sa. 

Nan jounen 29 Jen 2021 an sèlman, jounalis Diego Charles, aktivis Antoinette Duclair ak 13 lòt lidè kominotè mouri anba bal. Òganizasyon Gauche Verte/Green Left (Gòch Vèt) sipòte vwa Ayisyen ki mande pou Kanada wete kò li an Ayiti. 

Solidarité Québec-Ayiti kanpe djanm ak pèp Ayisyen an K ap lite pou li reprann kontwòl teritwa peyi yo epi eli vrè reprezantan yo, san fòs neokolonyal yo pa foure dan nan zafè Ayisyen. Aktyèlman, Ayiti anba ap debat kont pouvwa etranje ki fè va sou li depi ane 2004.” 

Jean Saint-Vil, yon Kanadyen ki se pitit Ayiti, deklare kare bare: “Menm aktè yo ki te detwi Leta Ayisyen an, ikonpri Kanada, ou pa ka mande yo vin sove Leta sa a. Nou bezwen yon dyalòg nasyonal ant Ayisyen ak Ayisyen, san prezans okenn etranje blan ki gen foli enpoze nèg ak nègès Ayisyen ki jan pou yo jere zafè yo, anndan lakay yo” 

– 30 –

Comments are closed.