Devan Lotèl Papa Dessalines: Yon Sèl Konfesyon Pou Chak Ayisyen

Ki Valè Lavi Yon Nèg?
October 6, 2019
What ought to be Canada’s policy towards Haiti?
October 20, 2019

Devan Lotèl Papa Dessalines: Yon Sèl Konfesyon Pou Chak Ayisyen

Nan ansyen Wayom KEMET, zansèt Afriken nou yo te tabli Gran Prensip Moral ki la pou gide lavi moun sou latè. Yo te batize prensip sa yo “Konfesyon MAAT”. Ojis, mo MAAT la reprezante plizyè bon bagay alafwa: verite, jistis, sajès, elatriye…

Menmsi gen plizyè vèsyon Konfesyon MAAT yo ki ekziste, laplipa moun save/fouyadò rekonèt ekzistans yon lis “42 konfesyon negatif” ki sèvi baz kwayans ak espirityalite Ansyen Nèg ak Nègès peyi Lejip yo. Se sou baz sajès Wayom KEMET, ikonpri “42 konfesyon negatif MAAT yo”, Juif yo ak Kretyen yo te kopye anpil koze pou yo bati eskanp ak prensip pwòp relijyon pa yo.

Gade foto sa a byen. Li montre nou yon mò ki ap mache, jou dènye jijman li, nan direksyon Gran Nèg la: “Osiris”. Lè defen an kanpe devan Gran Nèg la, pi gwo rèv li se pou jij yo ta mete kè li sou yon balans verite epi konfime kè sila a tèlman pafè, li pi lejè pase yon plim zwazo. Kidonk, kè sa a pa gen twòp mechanste ki ta jistifye pou OSIRIS ta kondane mò an. Konsa, se kè kal defen an va resite 42 Konfesyon MAAT yo:  “Mwen pa peche, Mwen pa fè zak zenglendo vyolan, Mwen pa vòlè, Mwen pa touye ni gason, ni fanm…

Alèkile, annou kite tan ansyen sou kontinan Lafrik, pou nou rive atè isit sou zile Ayiti. Jou ki te premye janvye 1804 la, Jeneral Jean Jacques Dessalines, gran lidè revolisyonè ki te ede fanm ak gason Afriken yo kale lame Lespay, Angletè ak Lafrans pou yo rape libète yo epi kreye yon Nasyon Nèg Abolisyonis ki rele nasyon tou nèf lan Ayiti, te deklare:

nan kokenn chenn jounen sila a, mwen rasanble militè vanyan sa yo ki pa te ezite bay san yo pou nou te genyen batay pou libète a lè rezilta batay la pa te klè ditou; jeneral sa yo ki te alatèt batay nou pou nou te konbat malfèktè yo panko fè ase pou nou rive viv nan kè kontan … non franse a la toujou toupatou kote nou pase, li ap menase nou. Tras bèt sovaj sa yo la tout kote nou pase: lwa nou yo, jan n ap viv, vil nou yo, yo tout gen mak dwèt franse